Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
Contratacion da xestion do servizo municipal da Escola Infantil de O Savi�ao
Plazo:14/07/2013 hasta 21/07/2013
Tipo de contratación:Servicios
Forma de Adjudicación: Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación. Urxente
Unidad Tramitadora:Pleno
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:15/07/2013

1. Entidade adxudicadora: CONCELLO DE O SAVI�AO 
a) Organo de contratacion: Pleno 
b) Obtencion de documentacion e informacion: Oficinas Xerais do Concello 
1. Dependencia: Secretaria 
2. Domicilio: Casa do Concello, Praza de Espa�a, 1 
3. Localidade e codigo postal: Escairon, 27540, O Savi�ao 
4. Telefono: 982 452 061 
5. Fax: 982 453 048 
6. Correo electronico: concellodeosavinao@hotmail.com 
7. Direccion de internet do perfil do contratante: www.concellodosavinao.com 
2. Obxecto do contrato: 
a) Tipo: Xestion de servizos 
b) Descricion: Servizo de escola infantil municipal de O Savi�ao. 
c) Lugar de execucion: O Savi�ao 
d) Prazo de execucion: Un (1) ano 
3. Tramitacion e procedemento: 
a) Tramitacion: Urxente 
b) Procedemento: Aberto con multiplicidade criterios de adxudicacion 
c) Criterios de adxudicacion: Segundo PCAP 
4. Orzamento base de licitacion: 98.073,25 euros (exento de IVE) 
5. Requisitos especificos do contratista:
 
a) Clasificacion no seu caso (grupo, subgrupo e categoria): Non se esixe 
b) Solvencia economica e financeira e solvencia tecnica e profesional, no seu caso: Segundo PCAP 
6. Presentacion de ofertas ou de solicitudes de participacion: 
a) Data limite de presentacion: Segundo PCAP 
b) Lugar de presentacion: Rexistro Xeral do Concello de O Savi�ao 
c) Domicilio: Praza de Espa�a, 1 
d) Localidade e codigo postal: Escairon, 27540, O Savi�ao

Convocatoria da Mesa de Contrataci?n para o d?a 01/08/2013 as 12:00 para a apertura e valoraci?n dos sobres B e C

[ Volver ]