Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
Licitación Servizo de Axuda no Fogar
Plazo:02/01/2014 hasta 02/01/2014
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: Aberto con multiplicidade de criterios
Unidad Tramitadora:Pleno
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:02/01/2014

ANUNCIO DE LICITACIÓN

 

Segundo o acordo do Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria celebrada en data 19 de decembro de 2013, anunciase a licitación da xestión do servizo de axuda no fogar, atendendo á oferta económicamente máis ventaxosa con varios criterios de adxudicación.

 

1.      Entidade adxudicadora: Concello de O Saviñao

a)      Organismo: Pleno

b)      Obtención de documentación e información: Oficinas Xerais do Concello

1)                 Dependencia: Oficinas Xerais

2)                 Domicilio: Casa do Concello, Plaza de España, 1

3)                 Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao

4)                 Teléfono: 982 452061

5)                 Fax: 982 453048

6)                 Correo electrónico: concellodeosavinao@hotmail.com

7)                 Dirección de internet do perfil do contratante: www.concellodosavinao.com

 

2.      Obxecto do contrato:

a)      Tipo: Xestión de servizos

b)      Descrición: Axuda no fogar, modalidades básica e dependencia.

c)      Lugar de execución: O Saviñao

d)      Prazo de execución: Un ano

e)      Prórroga: Un ano

 

3.      Tramitación e procedemento:

a)      Tramitación: Urxente

b)      Procedemento: Aberto con multiplicidade criterios de adxudicación

c)      Criterios de adxudicación: Según prego

 

4.      Orzamento base de licitación:

13,00 €/ hora IVE excluido

Orzamento máximo: 287.280 euros anuais IVE excluído.

 

5. Requisitos específicos do contratista:

a)      Clasificación en su caso (grupo, subgrupo e categoría): non se esixe

b)      Solvencia económica e financieira e solvencia técnica e profesional, no seu caso: Según prego

 

6. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a)      Data límite de presentación: 8 días naturais (contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo)

 

b)      Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de O Saviñao

1)      Domicilio: Plaza de España, 1

2)      Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao

 

O Saviñao a 20/12/2013.

Alcalde-Presidente

Asdo.: Joaquín González González

[ Volver ]